Wtorek, 7 lutego 2023, imieniny Romualda, Ryszarda, Sulisława. Wszystkiego najlepszego!
Dzisiejszy dzień trwa 9 godz. 25 min. i jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 1 godz. 47 min.
NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI

UWAGA!

W dniach 23.05.2015 (sobota) oraz 13.06.2015 (sobota) będą odbierane odpady zielone z rejonów I, II, III obsługiwanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Bielsku Podlaskim.

Prosimy o wystawianie worków z zielenią na podjazdach do nieruchomości do godziny 7:00 rano. Worki do których nie będzie dostępu, nie zostaną zabrane.

SZANOWNI MIESZKAŃCY

Zasady funkcjonowania nowego systemu określone zostały w uchwałach Rady Miasta Bielsk Podlaski. Jedną z podstawowych uchwał w zakresie gospodarowania odpadami jest Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bielsk Podlaski przyjęty Uchwałą Nr XXVI/171/12 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 grudnia 2012 roku.

Na terenie Miasta Bielsk Podlaski opracowany system selektywnej zbiórki odpadów daje mieszkańcom zabudowy jednorodzinnej możliwość segregacji u źródła tj. na posesji, przy wykorzystaniu worków (żółty na tworzywa sztuczne, opakowania metalowe i opakowania wielomateriałowe, niebieski na makulaturę i tekstylia, zielony na szkło białe i kolorowe, bezbarwny na odpady zielone oraz worek szary lub metalowy pojemnik na popiół lub żużel);

 1. odpady selektywnie zebrane do worków w kolorach żółtym, niebieskim i zielonym będą odbierane 1 raz na 4 tygodnie;
 2. popiół lub żużel zebrane w sposób selektywny odbierane będą 1 raz na dwa tygodnie w sezonie grzewczym od 15 września do 15 maja;
 3. odpady zielone wywożone będą 4 razy w roku;
 4. odpady wielkogabarytowe wyposażenia mieszkań i wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny AGD i RTV będą odbierane z nieruchomości 2 razy do roku.
 5. odpady budowlane i rozbiórkowe zagospodarowane będą w oparciu o indywidualne umowy cywilno - prawne zawierane pomiędzy podmiotami wykonującymi prace remontowo - budowlane i właścicielami nieruchomości, a uprawnionymi do odbioru odpadów przedsiębiorcami. Właściciel zobowiązany jest zamówić na swój koszt odpowiedniej pojemności kontener na powstałe odpady.

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy wielorodzinnej będzie prowadzona do pojemników w kolorach żółty na tworzywa sztuczne, opakowania metalowe i opakowania wielomateriałowe, niebieski na makulaturę i tekstylia, zielony na szkło białe i kolorowe umieszczonych w wyznaczonych miejscach gromadzenia odpadów.

Odpady selektywnie zebrane do pojemników będą wywożone:

 1. pojemnik żółty - wywóz 2 razy w tygodniu;
 2. pojemnik niebieski - wywóz 2 razy w miesiącu;
 3. pojemnik zielony - wywóz 1 raz w miesiącu;
 4. odpady wielkogabarytowe wyposażenia mieszkań i wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny AGD i RTV gromadzone będą przez mieszkańców w wyznaczonych przez zarządców budynków miejscach przy urządzeniach do gromadzenia odpadów (altankach, pojemnikach czy kontenerach) będą odbierane 2 razy do roku w wyznaczonym terminie;
 5. odpady budowlane i rozbiórkowe zagospodarowane będą w oparciu o indywidualne umowy cywilno - prawne zawierane pomiędzy podmiotami wykonującymi prace remontowo - budowlane i właścicielami nieruchomości lub pomiędzy właścicielami, a uprawnionymi do odbioru odpadów przedsiębiorcami. Właściciel zobowiązany jest na własny koszt zorganizować odbiór powstałych odpadów;

Uprzejmie prosimy o zgniatanie plastikowych butelek wkładanych do żółtych worków i pojemników ponieważ w ten sposób zmniejsza się ich objętość. Zgniecione butelki to rzadszy transport firm wywożących odpady, ochrona środowiska przed tonami szkodliwych odpadów. Zgniatając butelki dajemy dobry przykład innym.

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w odpowiednie pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych (jeśli takiego nie posiada), natomiast dzierżawiony pojemnik może wykupić od firmy z którą obecnie ma podpisaną umowę na odbiór odpadów komunalnych. Odpady komunalne niesegregowane w zabudowie jednorodzinnej odbierane będą 1 raz na 2 tygodnie, a w zabudowie wielorodzinnej 2 razy w tygodniu.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym gminę. Powyższe oznacza, że jeśli pracownik firmy odbierającej odpady stwierdzi, że np. w worku na odpady tworzyw sztucznych znajdują się także odpady zmieszane, nastąpi odbiór odpadów jako odpadów zmieszanych. Firma poinformuje o tym fakcie gminę, a gmina naliczy opłatę jak za odpady zmieszane.

Szczegółowe informacje dotyczące rodzaju odbieranych odpadów, częstotliwości odbioru, punktu selektywnej zbiórki i inne znaleźć można w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bielsk Podlaski oraz w uchwale w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych będzie dostarczany przez wykonawcę właścicielom nieruchomości raz do roku. W razie gdy nie będzie możliwe przekazanie selektywnie zebranych odpadów w terminie wynikającym z harmonogramu, odpady te należy przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów.

Uchwałą Nr IV/31/15 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, została przyjęta metoda oraz ustalono stawki opłat.

Selektywna zbiórka odpadów:

 1. 8 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

Nieselektywna zbiórka odpadów:

 1. 22 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość - jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane.

Obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika z uchwały Uchwały Nr IV/32/15 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Właściciel nieruchomości w deklaracji wskazuje liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość, sposób gromadzenia odpadów komunalnych i na tej podstawie wylicza miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do rzetelnego wypełnienia deklaracji zgodnie ze stanem faktycznym, gdyż stanowi ona podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014r. poz. 1619 z późn. zm.).

W sytuacji, gdy liczba osób rzeczywiście zamieszkujących na nieruchomości różni się od liczby osób zameldowanych właściciel nieruchomości powinien dołączyć dokumenty potwierdzające dane zawarte w deklaracji. Takimi dokumentami są:

 1. Zaświadczenie lub oświadczenie złożone o uczących się dzieciach pozostających poza miejscem zamieszkania;
 2. Zaświadczenie lub oświadczenie złożone o osobach przebywających poza granicami miasta Bielsk Podlaski;
 3. Zaświadczenie lub oświadczenie złożone o osobach zamieszkałych poza granicami kraju,

Powyższe oświadczenia powinny być składane pod rygorem odpowiedzialności karnej o następującej treści:

Ja niżej podpisany/a .............. urodzony/a dnia .............. zamieszkały/a .............. legitymujący/a się dowodem osobistym Nr .............. wydanym przez .............. świadowy/a o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i zapoznany z treścią art. 233 par. 1 Kodeksu Karnego, która brzmi: kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 oświadczam, że ....................................................................................

......................................
Data i czytelny podpis

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym wystąpiła zmiana. W przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów komunalnych była świadczona. Formularz deklaracji jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody.

Zadeklarowaną bądź nałożoną decyzją opłatę należy uiszczać przelewem na konto lub w kasie Urzędu Miasta Bielsk Podlaski. Opłatę uiszcza się miesięcznie do 15 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek opłaty dotyczy. Powyższe stanowi Uchwała Nr XXVI/173/12 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wzory dokumentów do pobrania:

Uchwały Rady Miasta Bielsk Podlaski dotyczące zasad funkcjonowania systemu

Szczegółowe informacje na temat nowego systemu zagospodarowania odpadów znajdują się na stronie Ministerstwa Środowiska.

Copyright © 2007-2015 Urząd Miasta Bielsk Podlaski. Wszelkie prawa zastrzeżone.