Wtorek, 7 lutego 2023, imieniny Romualda, Ryszarda, Sulisława. Wszystkiego najlepszego!
Dzisiejszy dzień trwa 9 godz. 25 min. i jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 1 godz. 47 min.
GOSPODARKA ODPADAMI
ANKIETA
STYPENDIA DLA UCZNIÓW
NASI PARTNERZY
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW (STYPENDIUM SZKOLNE)

OGŁOSZENIE W SPRAWIE NOWEGO NABORU WNIOSKÓW
O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ
O CHARAKTERZE SOCJALNYM
DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH
NA TERENIE MIASTA BIELSK PODLASKI
NA ROK SZKOLNY 2014/2015.

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Bielsk Podlaski znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

Formularze wniosków o przyznanie pomocy materialnej można pobierać:

  1. w siedzibie Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17 - 100 Bielsk Podlaski, pokój Nr 13 - parter,
  2. ze strony internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski

Formularze wniosków zostały również przekazane do sekretariatów szkół.

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej należy składać w terminie:

  1. od 1 do 15 września 2014 roku - w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych;
  2. do 15 października 2014 roku - w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcychi kolegiów pracowników służb społecznych;

w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski, ul Kopernika 1 w Bielsku Podlaskim, w biurze podawczym, w poniedziałki od godziny 800 do 1600 i od wtorku do piątku w godzinach od 730 - do 1530.

W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie ustawowego terminu.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - Dz. U. z 2013 r. poz. 182 późń. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 823),tj. 456 zł netto.

W składanych wnioskach wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. z sierpnia, a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Przyznane stypendium wypłacane będzie po przedłożeniu w Urzędzie Miasta dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne, w związku z czym istnieje konieczność zbierania faktur i imiennych rachunków (wystawionych na wnioskodawcę). Do rozliczenia mogą zostać uwzględnione wydatki za zakupy dokonane w okresie od lipca 2014 r.

Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek:

  1. rodziców/prawnych opiekunów nieletnich albo pełnoletniego ucznia,
  2. dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka.

Ustawodawca dopuszcza także możliwość wszczęcia postępowania w przedmiocie przyznania stypendium szkolnego z urzędu. Prowadzenie postępowania z własnej inicjatywy organu orzekającego w sprawie stypendium szkolnego, jak również możliwość złożenia wniosku przez dyrektora szkoły daje szansę uzyskania pomocy tym uczniom, których rodziny nie podjęły odpowiednich kroków w celu uzyskania świadczenia.

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 250 zł, pomniejszony o miesięczną składkę KRUS.

Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z hektarów przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą na zasadach ogólnych - dochód ustala się dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność. Jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby. Wysokość dochodu ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

W przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub kartą podatkową - za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby. Dokumentowanie dochodu w formach ryczałtowych powinno się odbywać na podstawie zaświadczenia naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego jedynie informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w ZUS (jeżeli jest płacona), a także oświadczenia podatnika o wysokości dochodu.

ZASIŁEK SZKOLNY może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Oświaty i Kultury Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernka 1, pokój Nr 13 - parter, tel. (85) 731-81-40 w poniedziałki od godziny 800 do 1600 i od wtorku do piątku w godzinach od 730 do 1530.

Dokumenty do pobrania:

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski

KONTAKT

tel: (85) 731 81 88
fax: (85) 731 81 50
um@bielsk-podlaski.pl

GODZINY PRACY:

pn 08:00-16:00
wt-pt 07:30-15:30

RACHUNEK BANKOWY:

52 8063 0001 0070 0706 5699 0002

MIASTO W LICZBACH

LUDNOŚĆ: 26 275

kobiety: 13 632
mężczyźni: 12 643

stan na 30.06.2014

JĘZYK MIGOWY
BIULETYN MIEJSKI
Biuletyn miejski - archiwum
PROJEKTY

Bieżące projekty

Copyright © 2007-2015 Urząd Miasta Bielsk Podlaski. Wszelkie prawa zastrzeżone.